THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ Phần Thiền tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Mong nhận được sự tham dự của các Quý vị

さま